گواهینامه کالیبراسیون معتبر

هر برگ صادر شده به عنوان گواهینامه کالیبراسیون را نمی توان گواهینامه معتبر در نظر گرفت.
برگ بالا گواهینامه معتبر محسوب نمی شود چون محتوای گواهینامه معتبر را ندارد.
گواهینامه کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری زمانی معتبر است که در آن حداقل این اطلاعات نوشته شده باشد:
۱- نام دستگاه یا دستگاه های مرجع و مرکز کالیبره کننده آن برای اثبات قابلیت ردیابی اندازه شناختی معتبر
۲- شرایط محیطی آب و هوایی و فنی مهم برای امکان تصحیح مقادیر برای کاربر بعدی برای رسیدن به نتایج معتبر در محل بهره برداری
۳- نتایج کالیبراسیون به دست آمده یا انحراف های به دست آمده در مقایسه با مقادیر مرجع
۴- صاحبان امضا برای تایید اعتبار نتایج کالیبراسیون
با این تعریف برگ نشان داده شده گواهینامه معتبری نخواهد بود.

 

 

 

 

 

پنهان کاری های کیفیت

نظرات و رضایت مندی درباره کیفیت کالاها و محصولات و حتی کیفیت خدمات در سطح سازمان های تولیدی و خدماتی در حوزه های صنعتی و پزشکی متفاوت و گاهی متناقض است.
همه سیستم های مستقر شده در سازمان ها از سطح سازمانی گسترده با ISO 9001 تا سطح محدود آزمایشگاهی با ISO 17025 در تلاش برای بهبود و ارتقای کیفیت محصول و خدمات هستند. با این وجود همه سازمان ها با مشکلات گوناگونی روبرو هستند که ریشه در درآمد کم و هزینه زیاد دارند. بحث های اشتغال و بیکاری و تعدیل نیروی انسانی را هم می توان از این زاویه تحلیل کرد. با توجه به این که هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی کسب درآمد و سود است، این موضوع قابل بررسی است که دلیل کاهش درآمد و کافی نبودن آن برای بنگاه های اقتصادی در کجا نهفته است؟ از نظر استقرار سیستم و مدیریت کردن این سیستم ها و تلاش های انجام گرفته در جهت بهبود و روان سازی سیستم ها، کسب ثروت از طریق کیفیت محصول و خدمات به تنگناهایی انجامیده است که اولین اثر خود را در کاهش نیروهای انسانی و کاهش هزینه خدماتی مرتبط با کیفیت مانند حذف کالیبراسیون و حذف آموزش و مانند این ها آشکار ساخته است.
به نظر می رسد علت ناکامی برای کسب ثروت از طریق کیفیت کالا یا محصول و خدمات، پنهان کاری هایی هستند که یا نبود امکانات اجرایی موجب پنهان ماندن آن ها شده و یا نبود تخصص در جهت اجرای الزامات مرتبط موجب این کار شده است.
هم چنین به نظر می رسد که بیش ترین پنهان کاری های کیفیت مربوط به مترولوژی بوده باشد. در این زمینه نه تنها نیازمند امکاناتی برای اجرای الزامات مترولوژی هستیم، بلکه به افزایش و بهبود تخصص برای اجرا و درک مفاهیم مترولوژی نیز نیاز جدی وجود دارد.

 

 

 

 

 

محیط های دمایی

محیط های دمایی برای اجرای آزمون های مختلف استفاده می شوند. انتخاب هر محیط دمایی بر اساس الزامات فرایند انجام می شود. به همین دلیل محیط های دمایی بر اساس SOP یا روش کار یا استاندارد فرایند تعیین می شوند.
هر جایی در داخل محیط دمایی برای اجرای آزمون یا فرایند مناسب نیست. به فضایی که برای اجرای آزمون مناسب باشد، فضای کار می گویند.
انتخاب فضای کار برای محیط های دمایی اهمیت دارد. فضای کار محیط های مکعبی شکل با فضای کار محیط های استوانه ای شکل یکسان نیستند. آون ها، انکوباتورها، حمام های مایع آزمایشگاهی دارای فضای کار به شکل مکعب و کوره های آزمایشگاهی هم به شکل مکعبی و هم به شکل استوانه ای هستند.

 

 

 

 

 

مفهوم TAR و TUR چیست؟

به TAR که مخفف
Test Accuracy Ratio
است، نسبت درستی آزمون گفته می شود. این مفهوم در دو جا استفاده می شود.
۱- در خرید دستگاه های اندازه گیری برای کنترل تلرانس پارامتری از محصول.در این جا TAR عبارت می شود از مقدار تلرانس پارامتر محصول تقسیم بر حداکثر خطای مجاز دستگاهی که برای کنترل آن تلرانس باید خرید و نصب شود. در این مرحله TAR تقریبا برابر با ۱۰ در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر مشخصه دمایی محصول ۳۰+_۴۰۰ درجه سلسیوس باشد، دماسنجی از نوع pt100 یا ترموکوپل باید خریداری و نصب شود که حداکثر خطای مجاز آن بیش تر ۳ درجه نباشد. یعنی TAR<3 باشد.

۲- در انتخاب دستگاه مرجع برای کالیبره کردن دستگاه دیگر. در این جا TAR از تقسیم mpe دستگاه کالیبره شونده بر mpe دستگاه مرجع به دست می آید. در این جا TAR برای کالیبراسیون های دستگاه های مکانیکی حداقل ۳ و برای دستگاه های الکترونیکی حداقل ۴ است. یعنی دستگاه مرجع مکانیکی ۳ برابر و الکترونیکی ۴ برایر باید دقیق تر باشند.
به TUR نسبت عدم قطعیت آزمون Test Uncertainty Ratio
گفته می شود. TUR برای تعریف عدم قطعیت هدف به کار می رود و به صورت mpe تقسیم بر عدم قطعیت کالیبراسیون دستگاه تعریف می شود. معمولا این نسبت کوچک تر از ۳ تعریف نمی شود، یعنی TUR>mpe/U>3 خواهد بود. به عبارتی عدم قطعیت کالیبراسیون کسری از mpe دستگاه اندازه گیری در نظر گرفته می شود.
لازم به یادآوری است برای همه دستگاه های اندازه گیری قابل استفاده در کنترل کیفیت محصول یا خدمات باید عدم قطعیت هدف تعریف شود.

 

 

 

 

 

 

مفهوم استاندارد standard

از نظر کاربردی مفهوم استاندارد به دو دسته تقسیم می شود.
دسته اول- نورم
نورم به هر مدرک نوشته شده که در هر محیطی مانند کاغذ یا الکترونیکی گفته می شود.

از نظر اجماع بر مطالب نوشته شده نورم در پنج سطح کاربرد دارد.
۱- سطح بین المللی که به آن استاندارد بین المللی می گویند. مانند ISO- IEC
۲- سطح منطقه ای که به آن استاندارد منطقه ای می گویند. مانند EN
۳- سطح ملی که به آن استاندارد ملی می گویند. مانند ISIRI-DIN-BS-JIS-ANSI
۴- سطح حرفه ای یا صنفی که به آن استاندارد حرفه ای یا صنفی می گویند. مانند ASTM-API-ISA
۵- سطح کاری یا داخلی که به آن استاندارد کاری یا داخلی می گویند.
به هر یک از استانداردهای گفته شده دستورالعمل اجرایی یا SOP= standandard operating procedure
نیز گفته می شود.
دسته دوم- اتالون
اتالون به هر وسیله ای گفته می شود که مقداری را می تواند اندازه گیری کند.
دو گروه می توان برای اتالون در نظر گرفت.
گروه اول- مواد مرجع
مواد مرجع دو دسته هستند.
۱- مواد مرجع تایید شده CRM=certified referencene material
۲- مواد مرجع داخلی یا HRM=house reference material
گروه دوم-دستگاه مرجع
دستگاه مرجع در چهار سطح به کار می رود.
۱- سطح اولیه بالاترین دستگاه یا پدیده مرجع
۲- سطح ثانویه
۳- سطح مرجع
۴- سطح کاری
این چهار سطح در هر موقعیتی کاربرد دارند.
اتالون ها برای اثبات یا برقراری قابلیت ردیابی اندازه گیری به کار می روند.

آدرس کانال تلگرام آکادمی اندازه نگاشت: telegram.me/andazehnegashtco

[/fusion_text]