مشاوره برای کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری از طریق عدم قطعیت اندازه گیری و روش های آماری

کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری از روش های آماری خاص و هم چنین عدم قطعیت اندازه گیری به عنوان معیاری برای کنترل کیفیت محصول و کنترل کیفیت کارکرد وسایل اندازه گیری به کار برده می شوند. کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری و عدم قطعیت اندازه گیری از الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ هستند. برای استقرار شیوه ای برای کنترل کیفیت نتایج اندازه گیری و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در نتایج کالیبراسیون و در نتایج آزمون، دسترسی به فرمول های قابل قبول و منطقی ضروری است. کارشناسان شرکت اندازه نگاشت جهت نوشتن و عملیاتی کردن این دو، کاربران کنترل کیفیت و کاربران آزمایشگاهی را راهنمایی می کنند.

راهنمایی برای توسعه اندازه شناسی از طریق استفاده از وسایل اندازه گیری مناسب

خرید و تهیه وسایل اندازه گیری با توجه به معیار های مترولوژیکی و کار برد آن ها در کنترل کیفیت اعم از تولید و آزمایشگاه و راهنمایی برای خرید دستگاه های مرجع و ابزار دقیق برای مشتریان این شرکت انجام می شود.

مشاوره برای استقرار سیستم کیفیت آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

برای استقرار این استاندارد در مجموعه های آزمایشگاهی اعم از آزمایشگاه های آزمون و آزمایشگاه های کالیبراسیون کارشناسان این شرکت مشاوره و راهنمایی های لازم را ارایه می دهند.

برای آگاهی از دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت این جا و این جا کلیک کنید. برای آگاهی از آزمون های کالیبراسیون و محتوای

اجرایی کالیبراسیون با شماره ۸۸۵۲۲۶۹۶ و ۸۸۵۲۲۶۹۷ یا با info@andazehnegasht.com تماس بگیرید.