شرکت اندازه نگاشت بیش از بیست سال به طور پیوسته به منظور پشتیبانی مشتریان خود از طریق آموزش های مختلف اندازه شناسی و خدمات کالیبراسیون همیشه پیشگام بوده است. اندازه گیری، کالیبراسیون، عدم قطعیت اندازه گیری، کنترل کیفیت نتایج در سطوح گوناگون، صحه گذاری روش های اندازه گیری نو و هم چنین راهنمایی و مشاوره درباره استانداردهای مرتبط مانند ISO/IEC 17025 را برای مشتریان و متقاضیان از مجموعه خدمات این شرکت بوده است.


 

مدیر عامل  : محمد عابدینی

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تبریز( آذرآبادگان)

۱- سوابق اجرایی

مدیر فنی و مدیر عامل شرکت اندازه نگاشت

۲- سابقه صنعتی و استاندارد

۲- ۱ کارشناس استاندارد، تایید صلاحیت شده به شماره ۱۰۴ صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد در زمینه های زیر

الف- تدوین استانداردهای ملی در رشته تخصصی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها

ب- آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها

پ- نظارت بر اجرای استاندارد در رشته تخصصی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها( توزین سبک و سنگین، کمیت های فیزیکی و مکانیکی شامل مایعات، فشار، نیرو و جرم، کمیت های دما و رطوبت)

۲- ۲ کارشناس تدوین استاندارد و عضو کمیته های فنی  و کمیته های ملی تدوین استاندارد در زمینه اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها در سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۷۱ تاکنون

۲- ۳ مشاور فنی مرکز ملی اندازه شناسی ایران در سازمان ملی استاندارد

۲- ۴ مشاور فنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران( مشارکت در تدوین خط مشی های مرکز)

۲- ۵ مشاور فنی مرکز تایید صلاحیت آزمایشگاه های تشخیص طبی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران( مشارکت در تدوین خط مشی ها و راهنماهای مترولوژی)

۲- ۶ عضو کمیته فنی  و کمیته ملی تدوین استاندارد ملی ISIRI/ISO/IEC 17025: 2005  در سازمان ملی استاندارد

۲- ۷ رییس و عضو کمیته بین المللی ISO/TC 213 ( استانداردهای ابعادی- GPS) و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ISO در سازمان ملی استاندارد ایران

۲- ۸ عضو کمیته متناظر OIML/TC Vocabulary  در سازمان ملی استاندارد ایران و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی OIML

۲- ۹ عضو کمیته متناظر OIML/TC 10  ( فشار، نیرو و گشتاور) در سازمان ملی استاندارد ایران و مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی OIML

۲- ۱۰ تدوین تقریبا ۱۱۰ استاندارد درباره کالیبراسیون و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

۲- ۱۱ مشاوره برای عملیاتی شدن عدم قطعیت اندازه گیری در ۲۲ آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون در صنایع مختلف کشور

۲- ۱۲ مشاوره برای استقرار استاندارد ISIRI/ISO/IEC 17025: 1386  در ۱۴ آزمایشگاه آزمون و  کالیبراسیون در صنایع مختلف کشور

۲- ۱۳ تدریس دوره های مترولوژی( کالیبراسیون، عدم قطعیت اندازه گیری و تضمین کیفیت نتایج) به مدت ۲۳ سال

۲- ۱۴ آموزش تقریبی ۸۰۰ نفر در هر سال در زمینه مترولوژی و رشته های مرتبط طبق تقویم آموزشی از طریق شرکت اندازه نگاشت

۳- دوره های گذرانده شده

۳- ۱ دوره آشنایی با اصول استانداردسازی( اصول تدوین استانداردهای بین المللی، ملی و کارخانه ای)

۳- ۲ دوره نحوه نگارش استاندارد ملی( استاندارد ملی ایران شماره ۵)

۳- ۳ دوره تشریح الزامات استاندارد و مستندسازی ISO/IEC 17025: 2005( آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون)

۳- ۴ دوره سرممیزی استاندارد ISO/IEC 17025: 2005

۳- ۵ دوره تشریح الزامات استاندارد و مستندسازی ISO 15189: 2007( آزمایشگاه های تشخیص طبی)

۳- ۶ دوره ممیزی استاندارد ISO 15189: 2007

۳- ۷ دوره آشنایی با آیین نامه کارشناسان استاندارد

۴- سابقه علمی

الف- تالیف جزوه های تخصصی و پیشرفته زیر در زمینه مترولوژی

۴- ۱ مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون

۴- ۲ اندازه گیری و کالیبراسیون دما

۴- ۳ اندازه گیری و کالیبراسیون فشار

۴- ۴ اندازه گیری و کالیبراسیون طول و زاویه

۴- ۵ اندازه گیری و کالیبراسیون جرم

۴- ۶ اندازه گیری و کالیبراسیون حجم

۴- ۷ اندازه گیری و کالیبراسیون رطوبت نسبی

۴- ۸ اندازه گیری و کالیبراسیون محیط های دمایی

۴- ۹ اندازه گیری و کالیبراسیون کمیت های الکتریکی

۴- ۱۰ عدم قطعیت اندازه گیری( در کالیبراسیون و آزمون)

۴- ۱۱ تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری( داخلی و خارجی)

۴-  ۱۲ مترولوژی دانه بندی( کالیبراسیون الک)

۴-  ۱۳ مترولوژی زمان

ب- تالیف کتاب مترولوژی

۴- ۱۴ تالیف کتاب اندازه گیری و کالیبراسیون دما، انتشارات صفار

۴- ۱۵ تالیف تقریبا ۱۲۰۰ صفحه کتاب درباره اندازه گیری و کالیبراسیون دما، فشار، جرم، حجم، محیط های دمایی، آماده چاپ

پ- چاپ مقاله

۴- ۱۶ چاپ ۳ مقاله در مجله استاندارد درباره عدم قطعیت و کالیبراسیون( ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰)

۴- ۱۷ چاپ ۱ مقاله در مجله دانشگاه شاهد در باره اندازه گیری و کالیبراسیون( ۱۳۷۲)

۴- ۱۸ چاپ ۲ مقاله در مجله اندازه شناسی مرکز ملی اندازه شناسی ایران( اردیبهشت ۱۳۹۴)

۴- ۱۹ چاپ ۲ مقاله در مجله اندازه شناسی مرکز ملی اندازه شناسی ایران( خرداد ۱۳۹۴)

ت- ارایه سخنرانی  

۴- ۱۹ ارایه ۲ مقاله و سخنرانی در محل سازمان ملی استاندارد ایران درباره کالیبراسیون( ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹)

۴- ۲۰ ارایه ۱ مقاله و سخنرانی در اولین همایش اندازه شناسی( ۱۳۸۷)

۴- ۲۱ ارایه ۱ مقاله و سخنرانی در همایش اندازه شناسی( ۱۳۹۶)

۵- سابقه آکادمیکی

۱-۵  تدریس

شش سال عضو هیات علمی دانشگاه های شاهد، علم و صنعت و آزاد تهران( مرکز و جنوب)

۲-۵ ترجمه کتاب های دانشگاهی

ترجمه کتاب مبانی فیزیک تالیف هالیدی و دیگران، ۳ جلدی، انتشارات صفار( از سال ۱۳۷۸ تاکنون)

ترجمه کتاب مسایل مبانی فیزیک تالیف هالیدی و دیگران، ۳ جلدی، انتشارات صفار، ۱۳۷۵

ترجمه کتاب مسایل فیزیک تالیف هالپرن، ۴ جلدی، انتشارات جزیل، ۱۳۶۹

ترجمه کتاب الکترومغناطیس تالیف نایفه و دیگران، انتشارات صفار، ۱۳۷۵


ریئس هیئت مدیره : مهستی حاجی یوسفی