مقدمه   

منابع انسانی، انرژی و مواد عمده ترین مولفه های مهم یک جامعه متمدن، پیشرفته و توسعه یافته به شمار میروند. مولفه های مختلف هر یک از این منابع در عرصه های گوناگون زندگی انسان ها اهمیت زیادی دارند. تصور جامعه ای بدون بهرهمندی و برخورداری از این منابع دشوار و یا تقریبا ناممکن است. به هر میزان که از این منابع بهره ای و سهمی نصیب جامعه انسان ها شود به همان میزان مزیت های اقتصادی و رفاه آن جامعه رقم خورده و بیشتر خواهد بود. آگاهی از سلامتی افراد جام عه و کنترل این سلامتی، کنترل مصرف صحیح انرژی و مولفه های آن و هم چنین کنترل صحیح مصرف منابع مادی و مولفه گ های آن بر عهده وسایل اندازه یری است .
اندازه شناسی به عنوان دانش اندازه گیری از تعریف و تحقیق کمیت های قابل اندازه گیری( اندازهشناسی علمی) تا ساخت، استفاده، نگهداری و کنترل عملکرد وسایل اندازهگیری( اندازهشناسی صنعتی)، و حمایت و تضمین حقوق مصرف کنندگان از کاربرد و کارکرد وسایل اندازه گیری( اندازهشناسی قانونی) نقش تعیین کننده ای بر عهده دارد .

برای دانلود مقاله کلیک کنید

maghale