شرکت اندازه نگاشت، بدین وسیله به اطلاع میرساند که تقویم آموزشی دوره های مترولوژی و کالیبراسیون این شرکت، به زودی بر روی همین وبسایت و نیز کانال تلگرام منتشر خواهد گردید.